Företaget

Företaget

Sagokompaniet AB bildades 1993 av Maria Rossövik som ett utbildningsföretag vilket har utvecklats till ett företag med bredd och kunskap inom utbildning.

Min ambition är att livsglädje, arbetsglädje och tillfredställelse ska genomsyra hela vår verksamhet. Här främjar vi kreativiteten för händer och huvud samt glädje, gemenskap och välbefinnande genom lek och upptåg, sång och musik.

Personal

maria hemsidaMaria Rossövik, pedagog, inspiratör, vinnare av det fina priset Mikelspriset 2012, vilket även Astrid Lindren fick 1995.
Arbetar på heltid sedan 1997 som utbildare och föreläsare runt om i Sverige samt på den egna utbildningsplatsen, Läromedelsförfattare till boken ”Följ med till sagans land” utgiven av Haellqvist & Röstlund i Stenungsund.

I utbudet av Marias kurser och utbildning så genomsyrar sagans möjligheter med att bygga barnens språkutveckling, fantasi och att ta till sig lärandet på ett magiskt vis.

I berättarföreställningar fängslar hon åhörarna med allt från gammal folktro och mustiga folksagor till skrönor vid elden eller i skogen.

Maria Rossövik fick Mickelpriset 2012

17 juni 2012 av Mikael Thomasson. Nyheter

Berättafestivalen i Ljungby den 15 – 19/6 – 2012 Under berättarfestivalens invigning delades årets Mickelpris ut.

Glad och överraskad vinnare blev Maria Rossövik.

Här följer juryns motivering:

2012 års Mickelpris tilldelas Maria Rossövik för hennes enastående arbete som utbildare inom sagor och berättande. Hon har sedan nittiotalet rest runt i hela Sverige och inspirerat framförallt landets förskolor till sagoarbete.

Det är få andra som, i samma utsträckning, påverkat förskolan till att använda berättande och sagor i verksamheten.

Maria driver även en sagopedagogutbildning där man kan bli diplomerad Sagopedagog. Där har personal inom förskola och fritidshem bland annat möjlighet att lära sig hur man kan använda sagan och berättandet som verktyg för att synliggöra och genomföra läroplanens mål. På dessa sätt gör Maria Rossövik en ovärderlig insats för det munliga berättandet.

Den nya datalagen 2018

Sagokompaniet AB

Integritetspolicy 

1 Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Sagokompaniet AB, org.nr.556640-4678, Östergärde Industriväg 61, 417 29 Göteborg, behandlar personuppgifter om dig i egenskap av att du är kund, representerar ett företag/organisation som i sin tur är kund, potentiellt blivande kund/samarbetspartner till Sagokompaniet eller samarbetspartner (inklusive leverantörer) till Sagokompaniet. 

Denna Integritetspolicy redogör vidare för hur Sagokompaniet behandlar personuppgifter om dig i egenskap av besökare av våra webbplatser. 

2 Personuppgiftsansvarig

2.1 Sagokompaniet är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3 Vilka personuppgifter samlas in?

Privatpersoner:

Sagokompaniet samlar in och lagrar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av privatperson såsom namn, befattning, postadress, 

e-postadress och telefonnummer. Dina personuppgifter samlas i förekommande fall in direkt från dig.

Organisationsrepresentanter:

Sagokompaniet samlar in och lagrar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av representant för ett företag/organisation, såsom namn, befattning, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina personuppgifter samlas i regel in från det företag/organisation som du representerar, men i förekommande fall direkt från dig. 

Sagokompaniet använder vidare externa informationstjänster för att, vid behov, komplettera med t.ex. befattnings- och kontaktinformation.

Besökare av webbplatser:

Sagokompaniet samlar in information om dig som vi behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla våra webbplatser, såsom IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande (enhetsinformation). Sådan insamling sker i samband med att du besöker våra webbplatser.

4 Vår behandling av dina personuppgifter

4.1 För privatpersoner

Sagokompaniet säljer företrädesvis sina varor och tjänster till företag och organisationer, men även till enskilda firmor och privatpersoner. Information om dig överlämnas då till oss direkt från dig.

Kategori av personuppgift:

Namn, personnummer, befattning, adress, telefonnummer,

e-postadress och faktura adress.

Ändamål: 

Möjlighet för oss att hålla kontakten när ex. leverans av varor o tjänster skall ske.

Laglig grund: 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med kunden.

4.2 För organisationsrepresentanter hos befintliga kunder

Information om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från den organisation du representerar i samband med att den organisation du representerar gör affärer med Sagokompaniet. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer nedan.

Kategorier av personuppgifter:

Namn, befattning, telefonnummer, E-postadress, adress, fakturaadress.

Ändamål:

Möjliggöra marknadsföring och möjliggöra kontakt med en representant för den potentiella kunden/samarbetspartnern

Uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis bokföringskrav och säkerhetskrav

Laglig grund:

Behandlingen är nödvändig för Sagokompaniets berättigade intresse av att marknadsföra sina varor/tjänster till organisationen som du som organisations-representant representerar.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Sagokompaniets rättsliga förpliktelser.

4.3 För organisationsrepresentanter hos potentiella kunder/samarbetspartners:

Om vi anser att den organisation du representerar är en potentiellt framtida kund/samarbetspartner till Sagokompaniet kan vi samla in uppgifter om dig som organisationsrepresentant. Informationen vi samlar in om dig hämtar vi då från öppna källor såsom webbplatsen för den organisation du representerar eller Bolagsverket, liksom från externa informationstjänster för att, vid behov, komplettera med t.ex. befattnings- och kontaktinformation. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer nedan.

Kategori:

Namn, befattning, telefonnummer, E-postadress, adress.

Ändamål:

Kunna hålla kontakten med en representant för organisationen avseende samarbetet parterna emellan.

Laglig grund:

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med kunden, d.v.s. organisationen som du som organisationsrepresentant representerar (en så kallad intresseavvägning.)

4.4 För representanter hos samarbetspartners:

Information om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från den organisation du representerar i samband med att organisationen du representerar ingår ett samarbete med Sagokompaniet . Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer nedan.

Kategori:

Namn, befattning, telefonnummer, E-postadress, adress och faktura adress.

Ändamål:

Kunna hålla kontakten med en representant för organisationen avseende samarbetet parterna emellan.

Uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis bokföringskrav och säkerhetskrav

Laglig grund:

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med kunden, d.v.s. organisationen som du som organisationsrepresentant representerar (en så kallad intresseavvägning).

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Sagokompaniets rättsliga förpliktelser.

5 Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

5.1 Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

5.2 Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

5.3 Kontaktuppgifter till organisationsrepresentanter lagras under den tid Sagokompaniet bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med organisationen. Radering ska ske när Sagokompaniet får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.

6 Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part enligt nedan.

Tredje Part:

Leverantör av molntjänst

Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part:

Sagokompaniet lagrar sin information i en molntjänst, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantören av den aktuella molntjänsten.

7 Överföring av personuppgifter till tredjeland

7.1 Sagokompaniet strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Vi överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer Sagokompaniet att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

7.2 Sagokompaniet lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtaganden mot vår kund som du representerar. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte.

7.3 Sagokompaniet använder molntjänster för lagring av data på servrar i Europa. Genom vår användning av dessa molntjänster kan dina personuppgifter komma att överföras till USA. De personuppgifter som Sagokompaniet samlar in om dig genom din användning av Sagokompaniets webbplatser kan överföras till Google i USA, genom Google Analytics. Sagokompaniet har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföring till USA genom berörda leverantörers anslutning till EU-US Privacy Shield eller baserat på EU:s modellklausuler.

8 Dina rättigheter

8.1 Sagokompaniet ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

8.2 Sagokompaniet kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

8.3 Du har rätt att av Sagokompaniets begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). 

8.4 Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

8.5 Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Sagokompaniet om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

 Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt 8.

8.6 Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Sagokompaniets behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (som byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under 2018).

9 Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Sagokompaniet har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.

10 Ändringar

Sagokompaniet har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Om Sagokompaniet genomför väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Sagokompaniet att informera dig via e-post, under förutsättning att vi har din e-postadress, eller, om möjligt, på annat sätt.

11 Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Sagokompaniet om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt denna Integritetspolicy.

Sagokompaniets kontaktinformation:

Sagokompaniet AB

Kontakt person: Maria Rossövik

Organisationsnummer: 556640-4678

Adress: Östergärde Industriväg 61, 417 29 Göteborg

Telefonnummer: +4670-5880300

E-postadress: info@sagokompaniet.se

Hemsida: www.sagokompaniet.se